Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505

Zásady zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník tímto uděluje souhlas správci k tomu, aby zpracovával jeho osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení) pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení ve formě newsletteru.

 1. Kontaktní údaje správce:
  Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
  IČ: 046 66 038
  se sídlem Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou
  vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 1. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má zákazník tato práva:

Právo na přístup k Osobním údajům, což znamená, že si zákazník může kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má zákazníkk právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativních nákladů.

Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že je možné požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na ODVOLÁNÍ SOUHLASU se zpracováním Osobních údajů, což znamená, že zákazník má právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Osobní údaje musí být vymazány pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu je požadováno jejich zpracování pouze omezit, (iii) Osobní údaje jsou již nepotřebné pro účely zpracování, (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, může mít správce osobních údajů Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že zákazník má právo získat své Osobní údaje, které poskytl se souhlasem ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, aby tyto údaje byly předány jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená možnost podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů.

 1. Veškerá uvedená práva zákazníka je možné uplatnit buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla správce osobních údajů, či elektronickou formou na e-mailové adrese: polansky@cb-hl.cz
 2. Zákazník má dále právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz  
 3. Osobní údaje zákazníka mohou být správcem osobních údajů poskytnuty osobám, které pro něj zajišťují marketingové služby.
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 5. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.