Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Koronavirus - opatření v daňové oblasti

26.3.2020 18:27 – Snažíme se zjišťovat postupy pro jednotlivé subjekty. V případě konkrétních dotazů klidně směrujte přímo e-mailem na polansky@cb-hl.cz

Postupně se objevují a vysvětlují postupy přijatých usnesení vlády. Bude naší maximální snahou předávat získané informace, stejně jako bylo předávat směrem výše informace o reálné situaci v území.

Již schválené opatření v daňové oblasti přijatá v souvislosti s koronavirem:

Liberační balíček I.

  • Všechny daňové subjekty mají možnost podat přiznání k dani z příjmů později k 01.07.2020.
  • Plošné prominutí pokut a úroků z prodlení za opožděné podání přiznání, či kontrolního hlášení:
  1. za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 01.03.2020 a 31.07.2020,
  2. správní poplatek za podání žádosti o posečkání, splátkování daně, o prominutí úroku z prodlení či o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31.07.2020.
  • Individuální prominutí pokut a úroků z prodlení za opožděné podání přiznání, či kontrolního hlášení na základě žádosti – subjekt musí prokázat, že k opoždění došlo v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců.

 

Liberační balíček II.

  • Prominutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob splatné 15.06.2020 - nejedná se prominutí daně z příjmů. Pokud subjekt za rok 2020 dosáhne zisku, daň za rok 2020 bude hradit bez omezení.
  • Možnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí až do 31.08.2020. Musí se jednat o přiznání se lhůtou podání v termínu od 31.03.2020 do 31.07.2020. Posun termínu podání znamená i posun splatnosti této daně.
  • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
  • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

 

Zálohy OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné, které mají příjem pouze z podnikání, nemusí v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude odvod pojistného snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných. To konkrétně znamená, že OSVČ za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4 896 Kč).