Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Informace k programu Antivirus

1.4.2020 17:22 – Aktuální údaje ohledně programu antivirus, které vláda ČR schválila na svém zasedání dne 31.03.2020.

Program je určen zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Vláda nově stanovila podmínky pro vznik nároku na podporu z programu antivirus, kterými jsou:

  • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
  • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

 

Doba poskytování příspěvku:

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Žádost o příspěvek:

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Vláda předpokládá, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.

Přesné podmínky a postup bude zveřejněn na webových stránkách MPSV v průběhu tohoto týdne na. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované.

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. 

Výše náhrad:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na svých webových stránkách zveřejnilo přehlednou tabulku, ze které výše náhrad vyplývá (zatím ovšem není známa metodika zpracovávaná MPSV, takže nelze vyloučit změnu definice, z jaké částky bude příspěvek státu vyplácen, byť toto již nepředpokládáme).

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících dvou režimů (režim A a režim B – označení režimů poskytování příspěvků prosím nezaměňujete s režimy programu antivirus jako takovými – viz. výše):

 

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Příspěvek státu

Popis situace

§ ZP

Výše NMZ

Výše příspěvku od státu měsíčně

Prokázání/ poznámka

A

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

§192 a 208 ZP

 

překážky v práci

60 % PVZ

karanténa

 

100 % PVZ

uzavření provozu

80% NMZ a odvodů

 

max. 39 000 Kč

 

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

 

Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

§ 207, 208 a 209 ZP

 

překážky v práci na straně zaměstnavatele

60 - 100 % PVZ

dle překážky

60 % NMZ  a odvodů

 

max. 29 000 Kč

 

 

Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).

 

NMZ = náhrady mzdy

PVZ = průměrný výdělek zaměstnance

ZP = zákoník práce

Z uvedeného tedy vyplývá, že výše příspěvku od státu by měla být odvozována z náhrady mzdy vyplacené zaměstnanci a odvodů.

Stávající schválené režimy programu antivirus:

•           Režim A  - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy bude zaměstnancům zaměstnavatelem vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu.

•           Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci ve výši 100 %. 

•           Režim C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy bude  vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci ve výši 100 %. 

•           Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například o dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy bude  vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci ve výši 80 %.

•           Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy bude  vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci nejméně ve výši 60 %.

https:/www.traditionrolex.com/42