Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Co je Celostátní galerie kreativců

1.2.2024 17:48 – Kreativní voucher je finanční nástroj na podporu spolupráce malých a středních podniků a poskytovatelů kreativních služeb (kreativců). Externí služby kreativních profesionálů vám mohou pomoci inovovat služby, reagovat na požadavky trhu, podpořit konkurenceschopnost.

Hlavní odkaz: Kreativní vouchery

Podmínky pro získání Kreativního voucheru

Seznamte se s podmínkami pro získání kreativního voucheru. Více informací, např. seznam povinných příloh žádosti, je uvedeno v textu dotační výzvy Kreativní vouchery II dostupné na: https://mk.gov.cz/vyzva-0461-2024-kreativni-vouchery-ii-2024.

  • Oprávněný žadatel – malý a střední podnik (posuzuje se, jestli vykonává hospodářskou činnost, má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR, zároveň se posuzuje i nezávislost, partnerství a propojenost podniku).
  • Výše voucheru – voucher může pokrýt max. 85 % z celkových způsobilých nákladů na projekt bez DPH, min. výše podpory může být 50 000 Kč bez DPH, max. výše podpory 150 000 Kč bez DPH,tzn. že alespoň 15 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů ceny projektu bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena projektu vyšší než 176 470 Kč bez DPH). Minimální celková hodnota projektu mezi žadatelem a poskytovatelem služby tedy musí být ve výši alespoň 58 824 Kč bez DPH, max. výše projektu není stanovena.
  • Forma podpory – ex post, tzn. následné proplacení výdajů, kdy příjemce předkládá žádost o proplacení až po dokončení realizace projektových aktivit spolu s doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů.
  • Režim podpory – de minimis, tj. výše poskytnuté podpory nesmí u žadatele za tři po sobě jdoucí účetní období překročit částku 200.000 EUR. Pokud by poskytnutím dotace u žadatele došlo k překročení limitní částky de minimis, dotace nebude poskytnuta, resp. bude navržena maximálně do výše limitu de minimis.
  • Žadatel je oprávněn podat max. 1 žádost v jedné výzvě Kreativní vouchery II.
  • Žadatel nemůže být současně kreativcem (poskytovatelem služeb). Žadatel a kreativec (poskytovatel služeb) nemohou být vzájemně ve střetu zájmů.
  • Pro zachování rovnoměrné podpory při distribuci voucherů byla stanovena geografická a finanční vyváženost podle procentuálního váženého průměru počtu obyvatel a ekonomických subjektů v kraji. V případě, že v některém z krajů nebude vyčerpána alokovaná částka, bude o zbývající částku navýšena alokace v jiných krajích dle absorpční kapacity.